k navigaci


Zpráva o činnosti SDH za rok 2011

Roční zpráva činnosti SDH  Žďárná za rok 2011

Náš sbor byl v uplynulém roce stejně jako v letech minulých velice aktivní. Nejvíc činní jsou naši nejmenší členové, kteří se pravidelně účastní soutěží družstev mladých hasičů v blízkém okolí a dosahují velice slušných výsledků. Tímto bych chtěl poděkovat jejich vedoucím a členům sboru ,kteří se jim věnují, poněvadž je důležité vychovávat pro náš sbor plnohodnotné nástupce.

Neméně aktivní jsou také naše družstva mužů a žen, která náš sbor často reprezentuje ve svých soutěžních kategoriích na místních i okolních soutěžích za což jim také patří velké poděkování.

O dalších akcích a hlavně  soutěžích  a úspěchů v roce 2011 našich mladých hasičů,družstev  mužů a žen nám řeknou  jejich vedoucí.

Během roku náš sbor pořádal různé akce jako například sběr železného šrotu v obci, ples SDH konaný v Malém Hradisku,hasičský bál pro naše členy v hasičské zbrojnici,tradiční pouťové zábavy,dětská odpoledne ,účast na oslavách okolních sborů a jiné.Také jsme obnovili v obci oslavy masopustu a masopustní průvod masek obcí.Pochvala patří také našim členům , kteří  na jaře úspěšně dokončili zkoušky  hasiče II. a III. stupně.

V tomto roce , stejně jako v letech minulých, spolupracoval náš sbor s obecním úřadem , při zajišťování  různých potřebných prací pro obec. A naopak patří poděkování obecnímu úřadu za financování naší zásahové jednotky její  dovibavování a udržování v akceschopnosti. Obec také zajistila v tomto roce dotaci na rekonstrukci našeho zásahového vozidla tatry 815, která vyšla na necelých 850 000 Kč.

Jednou z  nejnáročnější akcí pro sbor  bylo pořádání oslav 120. výročí založení sboru, ač nám počasí nepřálo všem přítomným se tato akce líbila. Součástí slavností bylo předání vyznamenání členům na slavnostní schůzi a nedělní setkání okolních sborů na připravených ukázkách a výstavkách.

Nemálo úsilí také věnujeme údržbě a opravám naší techniky a údržbě výletiště třešňového sadu a požární zbrojnice.V průměru na členy, kteří se těchto akcí účastní to vychází něco málo kolem 50 hodin na člena za rok.

Sbor měl na začátku roku 2011 - 131 členů společně s dětmi a k dnešnímu dni má členů 136.

S přáním k životnímu jubileu jsme letos navštívili 2 naše členy a jménem sboru dobrovolných hasičů jim předali vyznamenání a drobné dary.

V roce 2011 uspořádal nebo se účastnil náš sbor na těchto akcích.

V Únoru : naši členové se  účastnili na okrskovém plesu, který pořádal SDH Okrouhlá a také výroční valné hromady okrsku konané ve Valchově.

V Březnu : pořádání masopustního průvodu v obci,

V Dubnu : provedli jsme sběr železného šrotu v obci,účast na dni zemně pořádaný obecním úřadem

V Květnu : proběhla mše v našem kostele  u příležitosti Svatého Floriána za všechny živé i zemřelé hasiče,

VČervnu: se konala soutěž o pohár starosty SDH v požární všestrannosti ,dětské odpoledne honba za pokladem a zájezd na splutí řeky Vltavy

V Červenci: proběhly oslavy 120. výročí založení SDH Žďárná

V Srpnu : se konala pouťová zábava

V Září: dětské odpoledne rozloučení s prázdninami

V Říjnu : proběhl sběr železného šrotu

V Prosinci : se pořádala mikulášská nadílka jako tradičně s ohňostrojem a se sjezdem Mikuláše a anděla z kostelní věže

Na závěr bych chtěl všem členům poděkovat za vynaložený volný čas ve prospěch sboru. Paní starostce a obecním zastupitelům za podporu a dobrou spolupráci mezi obcí a naším sborem.

Starosta SDH