k navigaci


Zpráva o činnosti SDH za rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Žďárná za rok 2014

Po roce jsme se sešli, abychom zrekapitulovali a zhodnotili naší činnost sboru a zásahové  jednotky obce za rok 2014.

Zda aktivity sboru byly úspěšné a zda jsme splnili všechny námi vytyčené cíle, mohou posoudit nejen členové sboru, ale i ti, kteří byli přítomni na našich akcích a sledovali naší činnost po celý rok.

K  31. prosinci 2014 má SDH Žďárná 139 členů, z toho 83 mužů, 56 žen, a z toho 45 chlapců a dívek v mládežnickém věku. V průběhu roku 6 členů do sboru vstoupilo a 2 členi zemřeli.

Činnost výboru se řídila usnesením Výroční valné hromady z 27. prosince 2013 a schváleným plánem práce podle směrnic a pokynů Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Ve  výboru okrsku Benešov pracují  2 členi  našeho výboru, a to ve funkcích hospodář bratr Jan Paděra a předseda kontrolní a revizní rady bratr Miloslav Klíč.

Výbor našeho sboru se sešel na 11 výborových schůzích s průměrnou účastí 78%. Během nich projednával pořadatelsko-organizační zajištění naplánovaných akcí a chod našeho sboru.

V průběhu roku jsme zajišťovali pravidelné akce kulturního i sportovního zaměření jako např. setkání s oslavenci, tradiční hasičský ples a bál, a další akce ,  kterých se účastnili děti  i dospělí.

K hlavním událostem roku 2014 patřilo:

v  únoru:

 • pořádání masopustního průvodu v obci
 • pořádání okrskového plesu v Malém Hradisku

v  březnu:

 • hasičský bál pro naše členy v klubovně SDH

v dubnu:

 • návštěva divadelního představení JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA v Brněnském Mahenově divadle
 • sběr starého železa v obci

v květnu:

 • mše svatá u příležitosti sv. Floriána

v červnu:

 • 7. ročník soutěže v hasičské dovednosti

v srpnu:

 • pořádání pouťových tanečních zábav
 • dětský den ukončení prázdnin

v říjnu:

 • sběr starého železa v obci

v prosinci:

 • mikulášská nadílka v obci
 • příprava vánočního stromu v obci
 • zájezd na muzikálové představení MATA HARI do Pražského divadla Broadvay a návštěva vánočních trhů

 

O dalších aktivitách především mladých hasičů, výjezdové jednotky, a našich sportovních družstev  nás seznámí jejich vedoucí.

Velké poděkování  patří  obecnímu úřadu za financování naší zásahové jednotky její  dovybavování a udržování v akceschopnosti.

Nemálo úsilí také věnujeme údržbě a opravám naší techniky a údržbě výletiště třešňového sadu a požární zbrojnice. Drobné opravy a dovybavování naší klubovny. V průměru na členy, kteří se těchto akcí účastní to vychází něco málo kolem 70 hodin na člena za rok za což  bych chtěl všem těmto členům poděkovat za tento vynaložený volný čas ve prospěch sboru.