k navigaci


Zpráva o činnosti SDH za rok 2015

Dámy a pánové, vážení hosté, bratři a sestry!


Vítám Vás co nejsrdečněji na dnešní výroční valné hromadě Žďárenského hasičského sboru.
Dovolte mi, abych Vás v následujících minutách informoval o stavu a činnosti sboru v uplynulém roce.

Svou bilanci tedy započnu na poli sborového kulturně společenského života.
Již tradicí se stalo, že v měsíci únoru pořádáme v hasičské zbrojnici Hasičský bál pro naše členy a občany obce. Ve stejném měsíci proběhl také tradiční masopustní průvod s dvaceti krásnými maskami za doprovodu harmoniky.V tomto měsíci také pět našich členů úspěšně sloužily zkoušky pro získání odznaku odbornosti Hasič II. stupně.

V březnu  proběhl zájezd na hasičské lyžování do ski areálu na východním okraji Alp, a také se konal tradiční hasičský ples v Malém Hradisku. V tomto měsíci také proběhly další zkoušky tentokrát pro získání odznaku Hasič III. stupně, které úspěšně dokončili naši tři členi. Březen nám přinesl také letos poprvé akci zdobení velikonočního stromu kraslicemi u místního kostela.

V měsíci dubnu jsme v rámci brigád uklidili okolí a skladové prostory hasičské zbrojnice a také proběhl sběr starého železa v obci.

Pro členy sboru a širokou veřejnost nesmí v jarních měsících chybět oslava dne sv. Floriána, patrona hasičů, která proběhla v naší obci začátkem května společně se všemi sbory naší farnosti.Na přelomu května a června jsme pořádali vodácký zájezd na splutí řeky Otavy.

Během roku jsme se účastnili několika kulturních akcí, ukázek techniky u příležitosti významných oslav výročí a dalších akcí okolních sborů.

V prázdninové atmosféře, sbor připravil pouťové taneční zábavy a také nedělní pouťové posezení v Třešňovém sadě. Nechyběl také dětský den rozloučení s prázdninami. Velký dík pak patří nejen, realizačnímu týmu, ale i všem ostatním členům našeho sboru, obci Žďárná a partnerům, kteří svou rukou nebo pomocí tyto zdařilé akce podpořili.

V říjnu proběhlo pro členy sboru a jednotky, ukončení  sezony s následným posezením.V tomto měsíci jsme také pořádali zájezd do Prahy na muzikálové představení.

Poslední sborovou akcí končícího roku je již tradiční Mikulášská nadílka 5. prosince u místního kostela.

K  31. prosinci 2015 má náš sbor 142 členů, z toho 62 mužů, 30 žen, 50 chlapců a dívek v mládežnickém věku. V průběhu roku 6 členů do sboru vstoupilo a 2 členi zemřeli.

Činnost výboru se řídila usnesením Výroční valné hromady z 27. prosince 2014 a schváleným plánem práce podle směrnic a pokynů Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Ve  výboru okrsku Benešov pracují  2 členi  našeho výboru, a to ve funkcích hospodář bratr Jan Paděra a předseda kontrolní a revizní rady bratr Miloslav Klíč.

Tímto jsem Vás seznámil s činností Žďárenského hasičského sboru v uplynulém roce a závěrem mi zbývá jen poděkovat všem, kteří se podílejí na práci naší organizace.
To vše by nebylo možné zejména bez podpory těch nejbližších, rodiny a přátel,
za což jim srdečně děkujeme.
Nesmím opomenout všechny sponzory a příznivce našeho sboru, kteří jsou významnými pomocníky při naši dobrovolné činnosti.

Závěrem mi dovolte, abych Vám do roku 2016 popřál hodně štěstí, zdraví, úspěchů a rodinné pohody.